İlker Tabak ile Ankara’da Bir Sohbet

715 0
715 0

İlker Tabak Ankara SohbetiAnkara Bölgesi Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cem Şatana, Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İ.İlker Tabak ile görüştü. Söyleşide Türkiye bilişim sektörü ve teknoloji dünyası mercek altına alınarak, 2016 Mayıs ayında açıklanan 2015 verileri ışığında bazı değerlendirmeler paylaşıldı.

Sayın Tabak, Türkiye’deki bilişim sektörünün durumu ve küresel ölçekteki yeriyle ilgili sizin görüşlerinizi rica edebilir miyiz?

İ. İLKER TABAK: Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından Mayıs 2016’da açıklanan 2015 yılı “Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Pazar Verileri”ne göre sektör, bir önceki yıla oranla TL bazında yüzde 18 büyümeyle 83,1 milyar TL büyüklüğe ulaştı. 2015 yılı, daha çok kurumların hızlı gelişen teknolojiyi ve sayısal dönüşüm stratejilerini konuştukları ve planladıkları bir yıl oldu. İstihdam gücünü 113 bin kişiye çıkaran sektörün toplam ihracat rakamı önceki yıla göre iki kat artarak 2,2 milyar TL’ye yükseldi. Kalkınmanın yolunun bilişim teknolojilerinden, özellikle de yazılımdan geçtiğini biliyoruz. Ülkemizde bilişim sektörünün gelir getirici en önemli bileşeninin yazılım pazarı olduğunu rakamlar da gösteriyor. 2015 yılında gerçekleşen toplam ihracatın yüzde 60’ının, 1.360 milyar TL ile yazılımdan gelmesi bu nedenle dikkate değerdi. Yazılım ihracatı önceki yıla oranla yüzde 49 büyüdü. Yazılımdan elde edilen cironun yüzde 14’lük kısmı ise ihracattan geldi. Toplam ihracatın yüzde 30’u teknokentlerden gerçekleşti. TÜBİSAD verilerine göre, en fazla ihracat yapılan ülkeler Azerbaycan, Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Küresel ölçekteki yerimize gelince; dünyada BT pazarı büyüklüğü 4 milyar 384 milyon ABD Doları seviyesinde. Ülkemizin dünya pazarındaki payı ise %0,8 civarında. Dünya nüfusunun %1’ini oluşturduğumuz düşünüldüğünde bu payın yeterli olmadığını, yükseltmemiz gerektiğini görüyoruz.

Bildiğiniz üzere bilişim sektörü hızla gelişmekte olan bir sektör ve elektronik iletişimin yaygınlığı gittikçe artıyor.Sizce bu gelişim nereye doğru ilerliyor?

“2015 yılında gerçekleşentoplam ihracatın yüzde 60’ı,1.360 milyar TL ile yazılımdangeldi. Yazılım ihracatı önceki yıla oranla 2015’te yüzde 49 büyüdü.Yazılımdan elde edilen cironunyüzde 14’lük kısmı ise ihracattan geldi. Toplam ihracatın yüzde 30’uteknokentlerde gerçekleşti. TÜBİSAD verilerine göre, en fazla ihracatyapılan ülkeler Azerbaycan, AmerikaBirleşik Devletleri, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri oldu.”

İ. İLKER TABAK: Artan internet kullanımı ile iletişimin önemi daha fazla ortaya çıktı. İnternetin ucuzlaması ve nesnelerin interneti (IoT) uygulamalarının yaygınlaşması, bulut bilişim teknolojilerinin gelişmesini hızlandırdı. Bulut bilişim, nesnelerin interneti ve büyük veri, geleceğin vazgeçilmez çözüm bileşenleri olarak bugünden yerini almaya başladı. 2020 yılında birbiri ile konuşan milyarlarca cihaz, bu iletişimin bir parçası olarak yaşamımızda yerlerini alacaklar. Yenilikçi yaklaşımlar sürdükçe, bilişim ve iletişim alanında da gelişmelerin devam etmesi kaçınılmaz.

Dünya’da yazılımın öncüleri ABD, Hindistan, İsrail vb. olarak biliniyor.Sizin bu konudaki geniş tecrübelerinize istinaden, Türkiye olarak bizim de bu seviyelere ulaşabilmemiz veya ihracatımızı arttırabilmemiz için neler yapılması gerekiyor?

İ. İLKER TABAK: Sektörün dışına çıkıp Türkiye’nin ihracat rakamlarına baktığımızda, ihracat miktarının artmasına rağmen miktar başına elde edilen ihracat gelirlerinin azaldığı görülüyor. Ortalama ihracat tutarımız 2014 yılında kilogram başına 1,59 ABD Doları iken 2015 yılında 1,44 ABD Doları’na ve 2016 yılı Kasım ayı itibariyle 1,30 ABD Doları’na inmiş durumda. Yani, daha çok malımızı, daha ucuza satıyoruz. En pahalı ihraç malımız otomotivde ve kilosu 16,5 ABD Doları’na ihraç ediliyor. İkinci sırada olan hazır giyim ve tekstil sektöründe ise malımızın kilosu 6,5 ABD Doları. Kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor: “Katma değeri yüksek olan bilişim teknolojilerinin, özellikle de yazılımın kilosu kaç ABD Doları’dır?” Kalkınmanın anahtarının bilişimde, yazılımda, özellikle de yerli yazılımda olduğu çok açıktır. Kendi mühendislerimizce, kendi insan gücümüzle ürettiğimiz, milli ve yerli yazılım sistemlerimizi, özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında, kullanmak, yazılım ihracatını artırmak için ön koşuldur. Çünkü kullanmadığınız bir ürünü satamazsınız. Yerli yazılım ve bilişim ürünlerinin kullanımının artması aynı zamanda siber güvenlik için de önemlidir. Cari açığın kapanmasında da büyük rolü olan yerli bilişim çözümlerinin üretilmesinde görev alan yetenekli ve nitelikli uzmanlarımız var. Ülkemizin iletişim altyapısı ve nitelikli uzmanları ile bilişim alanında güçlü potansiyeli var. Sektör paydaşları olarak bu potansiyeli canlandırmak için birlikte hareket etmeliyiz. TBD olarak buna öncülük etmeye, üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

Bilişim sektörü için, öğrencilikten firmalara adaptasyon sürecine kadarki süreçte, nitelikli elemanlar yetiştirebilmesi adına, sizce daha fazla neler yapılmalıdır?

İ. İLKER TABAK: Firmalar deneyimli uzmanlar ararken, öğrenciler staj dışında deneyim sahibi olmadan iş yaşamına başlıyorlar. Uzun dönem stajları ile işveren ve öğrencinin birbirini tanımasını sağlayan uygulamalar yaygınlaştırılabilir. İşbaşında eğitim olanakları için sektör firmaları ile üniversiteler arasında eğitim işbirlikleri kurulabilir. Eğitmen olarak görev yapacak firma uzmanlarına, giderleri karşılığında üniversiteler tarafından destek bedelleri ödenmelidir. Bu konuda STK’larla işbirliği yapılmalıdır. Biz TBD olarak genç grubumuzu böyle bir istek üzerine 20 yıl önce kurduk.

Üst seviyede sorumlu bir yönetici olarak sizin şahsi fikrinizi almak isteriz; bir üst düzey yönetici Bilişim’den, bilgi teknolojilerinden (BT) tam olarak ne bekler?

İ. İLKER TABAK: Bir yönetici, kurumuna yönelik kararları alırken verilerden yola çıkmak durumundadır. Verilerin ışığında hareket etmeyen bir yönetici düşünülemez. Çünkü, ölçemediğiniz bir şeyi yönetemezsiniz. Bu nedenle yöneticiler, doğru ve güncel verilere erişmek isterler. BT departmanlarının asli görevi de verileri analiz eden sistemleri çalışır durumda tutmak olmalıdır. Yöneticilere ve kullanıcılara bilgi işlem danışmanlığı vererek, değişik olanakların varlığını anımsatarak, işletmedeki verimliliğin yükselmesine hizmet etmelidir. Bilgisayar okur-yazarlığını artırıcı önlemler ile yalnızca yöneticilerin değil, tüm kullanıcıların topyekûn verim artışını desteklemelidir.

Sizce Bilişim Bakanlığının kurulması gerekli midir?

İ. İLKER TABAK: Disiplinler arası bir uğraş olan bilişim konusunda devletin en üst iradesince sağlanacak sahiplik önemlidir. “Bakanlık” burada bu sahipliği belirten anahtar sözcük olup farklı bir organizasyon ile de bu sağlanabilir. Önemli olan sahipliğin sağlanmasıdır.

TBD’de önümüzdeki günlerde seçimler olacak. Son olarak sormak isteriz; başkanlığınız süresinde yapmak isteyip de yapamadığınız ve yeni yönetimde özellikle takibini yapacağınız neler var?

İ. İLKER TABAK: TBD şubelerinden başlayarak genel kurullarımızı yapıyoruz. Mart ayı sonunda da merkez genel kurulu ile yeni bir dönem başlayacak. Sürekliliğin sağlanması noktasında yönetimler arasında yumuşak geçişi sağlayacak mekanizmaların oturtulması önemlidir. TBD, kamuya hizmet etmek üzere bir araç olarak görülmelidir; amaç olarak değil. Ülkeye hizmet etmek isteyen gönüllülerin bunu yaparken işbirliği içinde, işbölümü yaparak çalışmalarını elbirliği ile sağlamalıyız. Otuzun üzerinde sektör STK’sı var. Bunlar uzmanlıklarına göre çalışmalarını işbirliği içinde sürdürmeliler.

En önemlisi, gençlerin yönetime katılmasını sağlamalıyız. TBD 45 yaşında bir örgüt olarak kurumsal kimliğini geliştirmeye devam etmelidir. Geçtiğimiz yıl aldığımız ISO 9001 belgesi ile perçinlediğimiz kurumsallığımızı sürdürmeliyiz. TBD, projelerin derneği olmalı. Çocuklara, ev hanımlarına, yaşlılara, işitme engellilere dönük projeler devreye alınmalı. TBD Sivil Toplum Akademisi ile bilişim konusundaki bilinçlendirme çalışmaları da yaygınlaştırılmalı. Sertifikalandırılmış bilişim okur-yazarlığı için, Avrupa Bilgisayar Okur-yazarlığı Yetkinlik Sertifikası (ECDL) konusunda devlet ile işbirliği yapılarak kurumsal adımlar atılmalı.

Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz.

Etiketler

Yorum Sırası Sizde