Soru ve Cevaplarla Dijital Dönüşüm

1340 0
1340 0

Işıl Kılınç GürtunaOracle Türkiye, Bankacılık, Enerji, Sigortacılık, Üretim, Dağıtım ve Perakendecilik gibi farklı sektörlere yönelik olarak her yıl düzenlediği etkinliklerle, kuruluşları dijital dönüşüm konusunda bilgilendiriyor. İş ortaklarının desteğiyle gerçekleştirilen etkinliklerde sektörel çözümler tanıtılırken, çok sayıda başarı hikayesine de yer veriliyor. Sektörelçözümleriyle öne çıkan Oracle iş ortakları, Oracle uzmanları ve ilgili sektörlerden kuruluşların BT yöneticileri ile iş tarafındaki yöneticilerini bir araya getiren etkinliklerin ortak teması olan “dijital dönüşüm” üzerine, Oracle Finansal Hizmetlerden Sorumlu Satış Direktörü Işıl Kılınç Gürtana ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Sohbetimize dijital dönüşümün tanımı ile başlayan Gürtuna, bu dönüşümde CIO’ların rolü üzerine de bilgiler verdi.

Dijital Dönüşüm Nedir?

IŞIL KILINÇ GÜRTUNA: Dijital değişimi; dijital, sosyal, mobil ve yeni teknolojileri kullanarak, müşterilere ve ekosisteme değer yaratacak, iş süreçlerini geliştirecek ve tüm şirketin yetkinliklerini artıracak yeni iş yapış ve yeni düşünüş şekillerine geçiş süreci olarak tanımlıyoruz. Dijital değişim; tüketicilerin, müşterilerin, şirketlerin, değer zincirlerinin, sektörlerin, hatta içinde bulunduğumuz ekosistemin alışılagelen değişim hızından çok daha farklı biçimde değişime maruz kalmasıdır. Bu değişim, şirketlerin stratejilerinde, iş modellerinde, ürün ve hizmetlerinde, müşterilerine yaşattıkları deneyimde, süreçlerinde, organizasyonel yapılanmalarında, karar alma mekanizmalarında, kullandıkları teknoloji altyapılarında ve kurdukları işbirliklerinde kendini gösteriyor.

Dijital Dönüşüm, Bilgi Teknolojileri (BT) sektörü için ne ifade ediyor?

IŞIL KILINÇ GÜRTUNA: Her şeyin değiştiği, iş yapış modellerinin, rekabetin yeniden şekillendiği bir döneme tanıklık ediyoruz. Bugün değişim bir çok firma için bir seçenek değil, müşteri beklentileri ve inovasyon temposu bunu zorunlu kılıyor.

Bu süreçte teknolojinin de tanımı ve konumu değişiyor. Hangi sektöre bakarsak bakalım, işletmeler içerisinde BT birimlerinin önem seviyelerinin operasyonel noktadan stratejik noktaya doğru evrildiğini görmek mümkün. Özellikle Dijital Dönüşüm kavramının gelişimi ile birlikte, BT ekiplerinden beklentiler fazlasıyla yükseliyor.

Dijital dönüşüm firmalara geleceği sunuyor, onların daha rekabetçi olmalarını sağlıyor. Yeni teknolojiler firmalara sadece kendi ortamlarını, müşteri ihtiyaçlarını ve kendi iş alanlarını daha iyi anlamalarına değil, sahip oldukları tüm varlıklardan daha iyi yararlanabilmelerine imkan veriyor. Çalışanlarının, tedarik zincirinin, prosedürlerinin veya ürünlerinin, en yeni ve en iyiyi kullanabilmelerini mümkün kılıyor.
Dijital dönüşüm her departmana yeni açılımlar getiriyor. Organizasyonlar ve departmanlar arası bilgi paylaşımı, daha iyi karar verebilme yeteneği kazandırıyor. Kurumsal yapı, hem çalışanlar hem de müşteriler için en verimli hale geliyor. Dijital dönüşüm, iş yapış şekillerindeki limitleri aşmaya, alışkanları kırmaya yardım ediyor. Bu alışkanlıklar, teknik, geçmişe yönelik veya prosedür bazlı olsalar bile…

Örnek verecek olursak; insan kaynakları için dijital dönüşüm, yeni adaylar ve mevcut çalışanlar ile ilgili daha detaylı bilgiye sahip olmaları anlamına geliyor. İK ekibi yeni adaylarla daha iyi iletişim kuruyor, departmanlar arası bilgi akışının yönetimi kolaylaşıyor.
Kurumunuz için en önemli varlığınız olan çalışanlarınızı firmaya ait diğer varlıklarla aynı dijital ortamda bir araya getirip değerlendirebildiğinizi hayal edin. Özetle, dijital dönüşümün en büyük avantajı, daha iyi daha verimli karar alabilmeyi sağlamasıdır. Bu kadar çıktıyı aynı anda değerlendirebilmek, en sonunda maliyetlere de olumlu yönde yansıyacaktır.

Bu süreçte teknoloji ekiplerinden beklentileri örneklendirebilir misiniz?

IŞIL KILINÇ GÜRTUNA: Altyapı teknolojilerinin gelişimi ile birlikte kurumlar gerçek zamanlı olarak sahadaki operasyonlarını takip edebilir hale geliyor. Mobil teknolojilerle, satış ve servis hizmetleri alanındaki saha personelinin daha etkin şekilde sonuçlar üretebilmesi sağlanıyor. Diğer taraftan, bilgi ekonomisi kapsamında yeni petrol olarak ifade edilen verinin analitik işlemlere tabi tutulmasıyla ortaya çıkarılabilecek yeniliklerin, hayallerimizin bile ötesine geçebileceğini anlıyoruz. Son olarak, ama kesinlikle öncelik sırasında başta yer aldığını unutmadan, bulut bilişimin iş yapış biçimlerini yeni baştan şekillendireceğini ve verimliliği inanılmaz ölçülerde artıracağını^da biliyoruz. Bu bilgiler, teknoloji ekiplerinden neler beklendiğini ve beklentilerin nasıl yükseldiğini açıkça ortaya koyuyor.

Dijital dönüşümde CIO’ların rolü nedir?

IŞIL KILINÇ GÜRTUNA: Kurumlarda, dijital olgunluk ve dijital strateji arasında önemli bir korelasyon olduğu görülüyor. Bu kapsamda net ve anlaşılır bir dijital stratejiye sahip olmanın öneminin, Türkiye’de faaliyet gösteren şirketler tarafından net bir şekilde anlaşıldığını gözlemliyoruz.

Yapılan araştırmalarda, “stratejinin net ve anlaşılır olması” kurumsal dijital dönüşümün başarısında en önemli etken olarak görülürken, dijital olgunlaşmanın önündeki en önemli engel ise “stratejinin eksikliği” olarak görülüyor. Aynı araştırmalara göre dijital dönüşüm, Türkiye’de üst düzey yöneticiler tarafından destekleniyor. Katılımcıların %90’ı, şirketlerinde dijital dönüşüm sürecinin liderliğinin üst düzey yöneticiler tarafından üstlenildiğini söylüyor. Şirketlerin %40’a yakını sürece teknoloji birimleri tarafından liderlik edildiğini, %20’si ise gelecekte de bu birimlerin liderlik etmesini planladıklarını belirtiyorlar.

CIO’lar, CEO’ların istediği dijital platforma sahip işler kurmak, dönüşüm ve yenilik programlarına önderlik etmek ve BT analizlerinin ötesinde yeniden yapılanmayı sağlamak üzere gelişen teknolojilerin dağıtımını gerçekleştirmek gibi taleplere cevap verebilmek için ciddi bir mücadele veriyorlar. CIO’ların her iş kolu ile beraber çalışarak, uzun soluklu bir yapıyı anlamlı bir şekilde organize etmesi gerekiyor. Firmanın ihtiyacı olan gerekli kaynakları iyi anlamak ve firmanın başarısı için bunu iyi bir şekilde yönetmek durumundalar. Bunların yanı sıra dijital dönüşüm için teknik kararları almak bazen çok karmaşık olabiliyor. Bu nedenle gerekli ortaklıkların kurulması ve taahhütleri  sağlanması da gerekiyor.

Dijital dönüşümde en önemli faktörler nelerdir?

IŞIL KILINÇ GÜRTUNA: Dijital stratejinin net ve anlaşılır olması, dijital olgunluk seviyesi ve şirketin içinde bulunduğu sektör ile yüksek oranda ilişkili. Yapılan araştırmalar, dijital olgunluk seviyesi gelişimlerinin erken safhalarında olan firmaların yalnızca %15’inin organizasyonlarının net ve anlaşılır bir dijital stratejisi olduğunu gösteriyor. Bunun yanı sıra Makroekonomik faktörler, yetenekli insan kaynağı ve dijital teknolojiler en önemli şirket dışı gelişmeler olarak ortaya çıkıyor. Aynı zamanda dijital teknolojilerin operasyonel verimlilik ile veri ve veri analitiği alanlarında öncelikli değer yarattığı düşünülüyor.

Oracle dijital bir firma olmak içinneler yapıyor ?

IŞIL KILINÇ GÜRTUNA: Biz süreçlerimizi basitleştirmeyi, çalışanlarımızı yetkilendirmeyi ve kendi sistemlerimizi kullanarak müşterimizin ihtiyaçları ile buluşmayı hedefliyoruz.

Örnek vermek gerekirse; Oracle olarak yeni duyurduğumuz hızlandırılmış satın alma süreç yönetim uygulamamızı, tüm sözleşme süreçlerimizi yeniden düzenleyerek, geleneksel süreçlere bağlı kalmayarak ve bulut teknolojilerimizi kullanarak, müşterimizin en detay ihtiyaçlarını düşünerek tasarladık. Dijital teknolojiyi kullanarak çalışanlarımızı yetkilendirdik. Onlar da bu yetkiyi müşterilerine onların ihtiyaçlarını daha iyi karşılamakta kullanabilir duruma geldiler. Müşteriler de kendi ihtiyaçlarına ve organizasyonlarında verimliliğe odaklanabilir bir noktaya ulaştılar.

Oracle’ın sağladığı dijital dönüşüm çözümleri nelerdir?

IŞIL KILINÇ GÜRTUNA: Dijitalleşmenin en büyük ve kaçınılmaz sonucu olarak dijitalleşen ürün ve hizmetlerin ürettiği verileri düşünmek gerekir. Dijitalleşmeyle hayatımıza giren verilerin hem mimari hem de maliyet olarak en uygun ortamda saklanması, analiz edilerek aksiyon alınabilir çıkarımlar yapılması, işletmelerimiz için hayati derecede önemli. Oracle, dijital veriyi en doğru ortamda saklamanıza, kurumsal verinizle entegre şekilde kullanmanıza ve gerçek zamanlı analitik projelerde faydalanmanıza olanak sağlayacak uçtan uca bir veri yönetim mimarisi sunuyor.

Kurumunuza ait her verinin değerli olduğu anlayışıyla, dijital verinizi de kurumsal veriniz kadar yüksek güvenlik standartlarında değerlendiriyor ve süreçlere dahil ediyor. Alışageldiğiniz tüm Oracle güvenlik çözümlerimiz, dijital dönüşümle gelen yeni jenerasyon veri yönetimi ortamlarınıza da entegre ediliyor.

Dijitalleşen ürün ve hizmetlerinizin müşteriye dokunduğu noktada, amacımız bu hizmetleri müşteriyle olan iletişimi geliştirme ve kârlılığı arttırmaya yönelik bir faydaya dönüştürmektir. Müşterinin tüm dijital kanallardaki verisini bir araya getirerek daha kişiselleşmiş sonuçlar üretmek, müşteriyi hem kurum içi hem kurum dışı tüm deneyimleriyle değerlendirmek, şirket karlılığını arttırmada önemli rol oynar. Oracle dijital dünyada müşteri deneyiminizi arttıracağınız, pazarlama kampanyalarının kişiselleştirileceği, verinizin üçüncü parti verilerle zenginleştirileceği uçtan uca “Müşteri Deneyimi” çözümleri sunuyor.

Dijital müşteri deneyiminin bileşenleri IoT (nesnelerin interneti), büyük veri, bulut ve sosyal veri için tek bir mobil temas noktası sağlanması, verinin değere dönüşmesi sürecinde tüm müşterilerimizin öncelikli taleplerinden biridir. “Oracle Mobil Bulut Hizmetleri” sayesinde, mobil uygulama geliştiriciler zamandan kazanarak, dijitalleşme sürecindeki en önemli ihtiyaçlardan biri olan mobil uygulamaları hızlı bir şekilde geliştirebiliyor ve kullanıma sunabiliyorlar.

Dijital dönüşüm süreçlerindeki tartışmalardan belki de en önemlisi, hızla büyüyen verinin BT birimleri üzerinde yaratacağı ek iş yükü olarak karşımıza çıkıyor. Uçtan uca tüm çözümleri bulut ortamında da sağlamaktaki gayemiz, dijital olarak büyüyen verinin yönetimsel bir iş maliyeti olmaktan çıkarılması ve hem BT hem de iş ekiplerinin tüm zamanını veriden değer yaratmaya ayırabilmesidir.

Oracle’ın bulut bilişime ne kadar önem verdiğini biliyoruz, bu konuda sizin düşünceleriniz nelerdir?

IŞIL KILINÇ GÜRTUNA: Bulut bilişim teknolojileri, işletmelerin yenilikçilik, etkinlik ve verimliliklerini maksimize ederek rekabet avantajı elde etmelerini sağlayacak önemli bir konsept olarak karşımıza çıkıyor. Mevcut durumda, kendi ortamlarında kurgulamak ve yaşatmak zorunda kaldıkları bilişim altyapılarını ve bunlara ilişkin sorumluluklarını güvenilir bir bulut hizmet sağlayıcısına devretme fikri, işletmelerin daha yalın hale gelerek tüm odaklarını faaliyet alanlarında değer yaratmak üzerine yoğunlaştırabilmelerine yol açıyor.

Oracle’ın bulut bilişim alanındaki gelişimini nasıl değerlendirirsiniz?

IŞIL KILINÇ GÜRTUNA: Bulut yolculuğunda Oracle’ı benzersiz kılan bazı özellikler olduğunu düşünüyorum. Bunların başında, bulut hizmetleri sağlayıcısı olarak en geniş portföye sahip olmak geliyor. Portföy genişliğini iki boyutta düşünmek gerekli; dikey olarak çok farklı nitelikteki hizmetler, yatay olarak çok farklı formda müşterilerin ihtiyaçlarına göre sunulabiliyor. Oracle, yenilikçi uygulamaları, optimize edilmiş platformları ve yüksek performanslı altyapıları hizmet olarak tek bir noktadan sunabilen ender oyunculardan. Diğer taraftan, geliştirmiş olduğu teknolojileri ve tasarlamış olduğu uygulamaları hizmet olarak müşterilerine sunarken de birden çok tüketim modelini (açık, özel veya hibrit) müşterinin tercihine bırakabiliyor.

Etiketler

Yorum Sırası Sizde